AES Engineering Vietnam

Hệ thống SCADA

Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA)

Hệ thống gồm máy tính điều khiển, phần mềm Specview và Kepware