Xử lý nước thải tinh bột sắn

Xử lý nước thải cho nhà máy tinh bột sắn – Hệ thống xử lý nước thải của công ty AES Engineering Vietnam là sự đúc kết từ kinh nghiệm thực tế từ năm 2009 đến nay, từ khâu thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống kỵ khí (UASB) và hồ phủ bạt (cover lagoon).

  • Đảm bảo việc kiểm soát nước thải đầu vào và đầu ra của hệ thống.
  • Xử lý nước thải đạt hiệu suất cao, kể cả trong trường hợp nhiệt độ ngoài trời xuống thấp.
  • Thu hồi khí biogas ổn định với nồng độ methane cao.
  • Xử lý nước thải tinh bột sắn đạt hiệu quả cao.

Thiết bị lọc rác thô: Tách rác, đầu mẩu sắn ra bên hố chứa.

Bể lắng cát: Lắng cát, bùn đất từ đường nước rửa củ tạo ra và mủ, bột rơi vãi. Tiếp nhận nước thải từ các máy trong dây chuyền sản xuất theo đường thoát nước riêng chảy vào bể lắng cát của trạm xử lý.

Thiết bị lọc rác tinh: Nước thải trước khi đến bể điều hòa sẽ qua lưới chắn rác tinh. Lưới chắn rác tinh có nhiệm vụ loại bỏ các sơ sợi sắn, lớp váng bọt nổi và rác có kích thước nhỏ.

Bể điều hòa: Nước thải chảy vào một bể điều hòa, nơi mà quá trình thủy phân, axit hóa sinh học diễn ra, kết quả là hình thành các axit hữu cơ, gây ra sự giảm pH. Nước thải trong bể này được khuấy trộn bằng má khuấy chìm.

Bể trung hòa: Từ khu vực bể điều hòa nước thải đã được axit hóa được bơm về bể trung hòa để trộn với nước hồi về tăng pH tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển.

Bể CIGAR: Nước thải từ bể trung hòa được bơm vào theo các đường ống phân phối bên trong bể, với lưu lượng đủ cho vi sinh vật hoạt động.

Thu hồi khí biogas: Vi sinh vật hoạt động tạo ra khí biogas được dẫn theo đường ống cấp cho lò sấy tinh bột và sấy bã.